آدرس فروشگاه مصطفی : تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع حافظ، پاساژ حافظ، پلاک 37    تلفن : 66726191 - 66701244 - 66701463 - 66716441   موبایل : 09121241979

     اصول کادربندي در عکاسی   96/05/03

به محل و چگونگی قرارگیري عناصر موجود در یک صحنه، در یک عکس یا تابلوي نقاشی، کادربندي گفته میشود.


با وجود این که دوربین ها و تجهیزات عکاسی روزبروز خودکارتر و دقیقتر میشوند، هنوز تفاوت هاي بسیاري بین عکس هاي یک
عکاس آماتور و یک عکاس حرفه اي وجود دارد. یکی از نکات مهمی که یک عکس حرفه اي و با ارزش را از یک عکس ضعیف و
آماتوري متمایز میکند، کادربندي و ترکیب بندي صحیح عکس است.

 

اصول کادربندي در عکاسی


کادر، عامل محدود کننده عناصر تشکیل دهنده تصویر است. کادر اولین عاملی است که بیننده با آن تماس پیدا می کند اما
شکل کادر نیز در بیان تصویر مؤثر است. امروزه در عکاسی از کادرها مستطیل عمودي، افقی و مربع استفاده می شود.


انواع کادرها:


1 – کادرهاي مستطیل افقی:

اگر نقطه اي را در داخل کادر مستطیل افقی در نظر بگیریم و حرکتی براي آن تصور کنیم به نظر
می رسد که می تواند به سمت چپ یا راست حرکت کند. این کادر با حالت عناصري که در امتداد خط افق گسترده شده اند ،
متناسب است.

2– کادر مستطیل عمودي:

نقطه مورد نظر در این کادر، فقط می تواند به صورت عمودي حرکت کند. کادر مستطیل عمودي،
پویاتر از مستطیل افقی است . بنابراین موضوعها در آن پویاتر و پر جنب جوش تر به نظر می رسد. این کادر با حالت موضوعهایی
که شکل کلی آنها عمودیت همخوانی بیشتري دارد.

3 – کادر مربع :

به دلیل تساوي بین اضلاع این کادر، بیننده به تساوي به چهار ضلع و زاویه آن جلب می شود.

عوامل تعیین کادر


1 – موضوع
2 – عوامل هدایت کننده چشم


موضوع: حالت کلی موضوع در انتخاب کادر مؤثر است. انتخاب کادر باید با حالت جاافتاده و پذیرفته شده طبیعی موضوع که در
نهایت براحتی مورد پذیرش چشم بیننده قرار می گیرد. متناسب باشد. هنگامی که عوامل عمودي متعدد می شوند و در سطح
افق گسترش می یابند کادر مستطیل افقی مناسبتر است.
عوامل هدایت کننده چشم : این عوامل، موجب تعیین کادر می شود از این نمونه می توان به جهت دید و یا سمت
حرکت موضوع، خطها، سطحها و تاریکی ها و روشنایی ها اشاره کرد.
زاویه دید را به سه دسته تقسیم می کنند:
زاویه دید از روبرو: اگر دوربین در امتداد محور چشم عکاس و عمود بر خط افق باشد زاویه دید روبرو نامیده می شود در این
زاویه دید، تحریف یا اغراق در تصویر به وجود نمی آید و موضوع حالت طبیعی خود را حفظ می کند. بیشتر در عکاسی چهره، به
کار می رود.
زاویه دید از پایین: اگر دوربین هنگام عکاسی پایین تر از خط چشم موضوع قرارگیرد در ابعاد موضوع اغراق شده و با عظمت
و پایداري بیشتري جلوه می کند اما اگر زاویه دید بسیار پایین باشد موضوع حالت مضحک و غول پیکر به خود می گیرد.
زاویه دید از بالا: اگر دوربین به هنگام عکاسی بالاتر از سطح دید موضوع قرار گیرد تصویر موضوع کوچکتر و حقیرتر به نظر
می رسد .


تقسیمات درون کادرها

 


24 میلی متر است جزو کادرهاي طلایی محسوب می شود. × کادر دوربین 135 که ابعاد آن 36
کادرهاي طلایی داراي تناسبات هندسی موزون هستند که چشم بیننده آنها را خوشایندتر از تناسبات دیگري می پذیرد اگر طول
و نقاط « مقاطع طلایی » و عرض این کادر را به وسیله خطوط فرضی به سه قسمت مساوي تقسیم کنیم خطوط ترسیم شده را
می نامند. زیبایی شناسان پس از آزمایشهاي متعدد متوجه شده اند که چشم انسان « نقاط طلایی » ناشی از برخورد این خط ها را
در اولین برخورد با کادرهاي طلایی به مقاطع و نقاط خاصی توجه می کند. سپس به بقیه فضاي کادر می پردازد. این مناطق و
نقاط همان نقطه ها و محل هاي طلایی هستند. در الفباي ترکیب بندي (کمپوزیسیون) گفته می شود که بهتر است عوامل مهم
صحنه را بر روي خط ها و نقطه هاي طلایی قرار دهند.

 

 

فضاي حاکم بر تصویر


در هر صحنه خواه ناخواه برخی عوامل و عناصر اهمیت بیشتري دارد و بعضی کمتر. مثلاٌ در صحنه اي از یک دشت که آسمان
صاف است و هر چه هست در سطح دشت توجه را جلب می کند اختصاص دادن نیمی از کادر تصویر به آسمان منطق نیست
بلکه بهتر است مقدار کمی از آسمان و بقیه فضاي تصویر را سطح دشت بپوشاند .در مراسم راه پیمایی عامل مهم صحنه مردم
است و لزومی ندارد مثلاً فضاي زیادي از آسمان در تصویر بگنجند.


خط افق در تصویر


وجود خط افق در تصویري از منظره، باعث ایجاد عمق و بعد در آن می شود از طرف دیگر بر جذابیت صحنه نیز خواهد افزود.
هنگامی که فضاي حاکم زمین است خط افق طبعاً در بالاي کادر قرار می گیرد. اگر خط افق در پایین کادر باشد سبکی و راحتی
در تصویر القا می شود و نگاه بیننده توجه کمتري به پایین کادر می کند. واقع شدن خط افق در وسط کادر در صورتی است که
آسمان و زمین به یک نسبت ارزش مطرح شدن داشته باشند و عموماً سکون و آرامش زیاد را تداعی می کند به شرط آنکه عوامل
شلوغ و پرتحرك در عکس قرار نگیرد .


برشهاي نامناسب


در این شرایط راهی جز اصلاح کار به هنگام چاپ باقی نمی ماند هر چند که این کار اشکالی ندارد اما خالی از اشکال هم نیست
چرا که باعث تقویت کم توجهی و بی دقتی در عکاس می شود اما وقتی عکاس با توجه به دقت کامل اجزاي تصویر را کادربندي
می کند حداقل از لحاظ قدرت سازماندهی تصویر، موفقتر است از طرف دیگر چاپ بخشی از نگاتیو ، خواه ناخواه ازکیفیت تصویر
می کاهد. برش دادن از محلهایی از تصویر انجام می گیرد که لطمه اي به بیان و زیبایی تصویر نزند. براي عسکبرداري از انسان و
حیوان بهتر است برش در مقاطع مفاصل انجام نگیرد .

 

 

عمق و بعد در تصویر


تصویر سطحی دو بعدي است ولی براي جذابیت بیشتر آن لازم است که درآن حجم و بعد صحنه نیز القا شود علاوه بر تاریک
روشن، عوامل دیگر می توانند تداعی کننده حجم و بعد در تصویر باشند .


1 – خطوط: یکی از عوامل القاي بعد در تصویر، خطوط منحنی است اگر به موازات یک جاده، عکسی از آن تهیه شود عمق
کمتري در تصویر حس می شود اما اگر زاویه دید طوري باشد که جاده در تصویر مایل دیده شود بر حجم و بعد تصویر می افزاید.
خطوطی که کادر را کاملاً مستقیم و با زاویه 90 درجه قطع می کنند القاي بعد بسیار کمتري دارند. خطوط پراکنده که در نقطه
اي از تصویر همدیگر را قطع می کنند. بیشترین بعد و فاصله را القا می کند مثل ریلهاي راه آهن.


2 – اندازه اجسام: عناصر نزدیکتر، بزرگتر و عناصر دورتر، کوچکتر دیده می شود ، با استفاده از این خاصیت نیز، می توان بعد
و فاصله را در تصویر ایجاد کرد. اگر عناصري که از لحاظ حجم بزرگترند در پیش زمینه و به صورت واضح دیده شدند و عناصر
دیگر در پس زمینه کوچکتر دیده شوند فاصله و بعد بهتر القا می شود. همچنین تا حدودي ناواضح بودن زمینه نیز می تواند در
ذهن بیننده بعد و فاصله را القا کند. اگر به دوردستها نگاه کنید به نظر می رسد که اجسام در فاصله هاي دورتر، خاکستري تر و
اجسام نزدیکتر، داراي تیرگی و روشنایی ها و همچنین جزییات هستند

 

هنگامی که شما قوانین و ترفندهاي عکاسی را آموختید بیش از پیش براي یافتن زوایا، فرصتها و موضوعات جذاب
عکاسی آماده خواهید بود.


New York Construction Workers Lunching on a Crossbeam


در هم آمیختن بخشها یا عناصر جداگانه و ایجاد یک کل است. در عکاسی ،(Composition) ترکیب بندي یا کمپوزیسیون
براي گرفتن عکسهاي خوب، وجود چنین تفکري لازم و ضروري است.


رهنمودهاي زیر از جمله نکاتی هستند که هنگام عکاسی باید به آنها توجه شود، اما به کاربردن تمام آنها در هر عکس، لزومی
ندارد زیرا در این صورت جاي خلاقیت در آثار عکاسی شما کاملا حس خواهد شد. هنگامی که شما این قوانین و ترفندها را
آموختید بیش از پیش براي یافتن زوایا، فرصتها و موضوعات جذاب عکاسی آماده خواهید بود.


قبل از اینکه راه بیافتید و عکس بگیرید، باید بدانید که چگونه ایده هاي خود را در بخشهاي جذاب عکس خود به مخاطبین نشان
دهید. باید از خود بپرسید که سوژه اصلی چیست؟ نور از چه زاویه اي باید با سوژه برخورد کند؟ آیا عامل تصویري خاصی وجود
دارد که بتواند به تاثیر موضوع اصلی را افزایش دهد؟ این سوژه باید در کجاي کادر قرار بگیرد؟ تمام اینها نکات مهمی هستند که
باید در نظر گرفته شوند اما بازهم لزومی ندارد که شما تمام آنها را-مو به مو- اجرا کنید.

 قانون یک سوم 1/3


قرنهاست که قانون یک سوم در ترکیب بندي مورد استفاده قرار میگیرد و شاید مهمترین قانون و روش ترکیب بندي باشد. قانون
3 تقسیم میشود. نقاط تلاقی خطوط عمودي و افقی، بهترین جا X یک سوم به این شکل اجرا میشود که کادر، به یک جدول 3
براي قرار گرفتن بخشهاي مهم تصویر به شمار می آیند. با قرار دادن بخش مهم تصویر خود در یکی از این

4 نقطه تلاقی، موضوع


عکس خود را در موقعیتی بسیار جذابتر از زمانی که آنرا درست در وسط کادر بگذارید، قرار میدهید.
این روش در زمانی که عکس شما بیش از یک سوژه مهم دارد نیز بسیار مفید است. این نقاط حتی در حالتی که بیش از یکی از
آنها مورد استفاده قرار بگیرد هم، کارایی دارند. استفاده دیگر از این خطوط فرضی، در زمانی است که بخواهید کل تصویر را
تنظیم کنید، محل خط افق را انتخاب کرده یا جهت نگاه سوژه و…را مورد بررسی قرار دهید. این قانون، در واقع شکل ساده
قانون تقسیمات طلایی است که در تمام عکسها و آثار ناشی بزرگان هنر، به نحوي، رعایت شده است.

 

سادگی


سادگی، به این معناست که اطلاعات تصویري موجود در یک عکس را تا حد امکان ساده نگهداریم. اگر موضوع اصلی عکس شما
در بخش جلوي کادر و نزدیک به دوربین قرار دارد ، باید تا حد امکان پس زمینه این سوژه را خلوت و ساده بگیرید تا چشم
بیهوده به سمت جزئیات ناخواسته کشیده نشود. شما باید بخشهاي بی اهمیت را فاقد جذابیت نمایش دهید تا آنچه حائز اهمیت
است، کاملا توجه بیننده را جلب کند. به خصوص باید از پس زمینه یا فضایی که خطوط متعددي در آن است اجتناب کنید. زیرا
خطوط به سادگی چشم را به دنبال خود کشانده و از موضوع دور میکنند. نورسنجی با نور خارج، فضاي داخلی را تاریک و تاثیر
عکس را صدچندان کرده است.
عکاسی مینیمال

قاب بندي


تدبیري است که در طی آن عکاس با استفاده از عوامل موجود در صحنه، معناي بیشتري به (frame تعیین قاب (کادر یا فریم
سوژه خود میبخشد. این قاب میتواند هر چیزي باشد، چند بوته، درختان، یک پنجره یا یک درب، همه میتوانند قابی دیگر در
قاب اصلی عکس ایجاد کرده و توجه بیننده را به موضوع اصلی معطوف نمایند. شما براي انجام دادن این کار باید بسیار مراقب
باشید که فاصله و نور دوربین را بر روي خود قاب تنظیم نکنید، بلکه شما باشد فاصله و نورسنجی را براي سوژه درون قاب انجام
دهید. اگر شرایط نور را طوري فراهم کنید که بتوانید از دیافراگم بسته استفاده کنید بسیار بهتر است، زیرا عمق میدان وضوح
بیشتري خواهید داشت. ممکن است که نور سنجی صحیح موجب شود بخشی از این قاب، تاریکتر از بقیه عکس باشد، که این
حالت هم میتواند به حس دراماتیک عکس کمک کند.

بافت


بافت میتواند تا حد زیادي بر جذابیت عکس بیافزاید. هنگامی که بیننده بافت یک جسم را در عکس ببیند، تخیل خود را بیش از
پیش به کار انداخته و تصور لمس این جسم را در مغز خود ایجاد میکند. اینکار مخاطب را بیش از پیش وارد دنیاي عکس میکند.
بافت، به خصوص هنگام عکاسی از صخره ها، دیوارها، سطوح مختلف، دستها و برگ درختان تاثیر گذار خواهد بود. براي اینکه از
قابل رویت بودن بافت اجسام در عکس اطمینان یابید، باید نور را طوري تنظیم کنید که از کنار بر سطح بتابد و با ایجاد نور و
3 کادر قرار دارد، / سایه، بافت سطح را به نمایش بگذارد. خطوط مورب و قوسهاي سازها، همه یه سمت فنجان که در تقسیم 1
اشاره میکنند.
عکاسی مینیمال

 

خطوط هادي

خطوط هادي، براي هدایت چشم به سمت موضوع اصلی یا وارد عمق تصویر کردن بیننده مورد استفاده قرار میگیرند. خطوط
مستقیم، منحنی، موازي یا اریب همه در افزایش توجه نقش عمده اي دارند. جاده ها، رودخانه، نهر، پل، شاخه ها یا ردیف نرده ها
همه نمونه هایی از موارد بیشمار خطوط جذاب در تصویر هستند. توجه کنید که خطوط هادي، با خطوط بی هدفی که توجه را از
سوژه دور میکنند و در بخش ”سادگی“ مورد اشاره قرار گرفته اند، متفاوت هستند.


رنگ


رنگها، احساسات و عواطف را به عکس وارد میکنند. ترکیب بندي رنگهایی خاص میتواند موجب بهت و حیرت بیننده شوند. رنگها
میتوانند هرنوع تاثیر و تاکیدي را ایجاد کنند. اما باید مراقب باشید که با بازي رنگها، توجه را از موضوع اصلی دور نکنید. شاید بد
نباشد که عنوان این نکات کلیدي را یادداشت کرده و هنگام تمرین عکاسی همراه داشته باشید. طبعا، مانند هر کار دیگر، تمرین
و آزمودن امکانات مختلف تصویر، ضامن موفقیت است. اگر بتوانید از هر سوژه عکسهایی از زوایاي متعدد و نورهاي مختلف
بگیرید و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید، بهتر متوجه ارزش استفاده از راهکارهاي مذکور خواهید شد.
گردآوري: فریا – رضا دیده بان – آیدین درخواه


ترکیب بندي هوشمندانه


هدایت چشم از بالاي کادر به سمت سوژه اصلی و القاء حرکت

روشهاي بهبود کادر بندي


توضیح داده میشوند) arti.ir براي بهبود کادربندي تصاویر، معمولا عکاسان از اصول زیر بهره می برند (در آینده در سایت
قانون یک سوم – (قرار دادن سوژه روي خطوط یک سوم)
قانون نقاط طلایی – (قرار دادن نقاط کلیدي سوژه – مانند چشم ها – روي نقاط طلایی تصویر)
انحناي سوژه) S) – ایجاد حالت
برخورد سوژه با عوامل محیط در طول قطرهاي کادر) ) X – ایجاد حالت
بررسی پس زمینه و پیش زمینه تصویر – (تنظیم دیافراگم، عمق میدان و نوع کادر عکس)
استفاده از کادرهاي طبیعی – (استفاده از عناصر موجود – مانند پنجره – به عنوان کادر در تصویر)
استفاده از قاعده فرد – (گنجاندن سوژه در کادر با ضریب اعداد فرد)

١٠ قانون ترکیب بندی در عکاسی

وقتی صحبت از عکس خوب می کنیم، آموزش ترکیب بندي نقش کلیدي دارد. هرچه بیشتر ترکیب بندي در
عکاسی را بدانید، راحت تر می توانید مخاطبتان را جذب کنید. زمانی که کاملاً ترکیب را یاد گرفتید قدم بعدي این است
که بروید عکاسی و هر آنچه یاد گرفتید را فراموش کنید، عکسی بگیرید که فکر می کنید درست است.


قانون یک سوم


این قانون از با استفاده ترین تکنیک هاي عکاسی می باشد. عکسهایی که از این قانون تبعیت میکنند در نهایت تصاویري جذاب
می شوند و یک بالانس مناسب بین سوژه و پس زمینه را در خود دارند. زمانی که شما شروع به عکاسی می کنید و از قانون یک
سوم در عکسهایتان استفاده می کنید تصاویرتان طبیعتی و جذاب تر می شود. در مصاحبه هاي تلویزیونی خیلی از این قانون
استفاده می شود.

 

قانون مثلثی

 

قانون مثلثی تقریباً در همه چیزهایی که ما می بینیم هست و بهترین راه براي ترکیب مختلف ترکیب بندي ها می باشد مثل
استفاده از خطوط ، مسیرها و … اما بهترین کاربرد ترکیب مثلثی القاء حس ثبات و بی ثباتی می باشد.

 


وزن بصري


من در مقاله هاي مختلف به وزن بصري اشاره کرده ام اما توضیح آن به این راحتی نمی باشد. وزن بصري فراتر از سایز یک سوژه
در تصویر می باشد و به چیزي در تصویر گفته می شود که اول در عکس دیده می شود و بیشترین زمان را در نگاه کردن از
مخاطب می گیرد. اگر درك درستی از وزن بصري در عکس پیدا کنید و با خلاقیت خود ترکیب کنید می توانید مخاطب را به آن
جهتی که مدنظر دارید هدایت کنید.

انرژي خطوط


در این ترکیب بندي از انرژي که از ترکیب خط و خطوط موجود در اطرافتان است تشکیل میشود و تصویري جذاب را تشکیل
می دهد، خطوط مرکز تصویر اطراف پخش می شوند.

بالانس


بالانس پایه تمام ترکیب بندي ها می باشد می تواند تصویر را از یک بی نظمی به یک هارمونی و نظم تبدیل کند. اگر شما عکس
را با یک خط فرضی به دو قسمت از وسط تقسیم کنید میتوانید سوژه هایتان را در 2 سمت عکس به گونه اي قرار دهید تا
عکستان متعادل یا نا متعادل به نظر بیاید.

تو در تو


عکسهاي تو در تو بهترین راه براي هدایت چشم مخاطب به یک نقطه خاص مد نظر عکاس میباشد و با صحنه اي که ازعوامل تو
در تو استفاده می شود می توان عمق میدان را به نمایش گذاشت. به طور مثال اگر شما 33 پل را از کنار عکاسی کنید به تصویر
تو در تو می رسید. در این نوع ترکیب بندي بالانس به طور مساوي در همه جاي عکس تقسیم می شود.

ترکیب افقی


وقتی عکسی به دو قسمت افقی تقسیم می شود با استفاده از موادي مثل انبوه ساختمان ها، درختان و … به ترکیب افقی دست
پیدا می کنید.. این زمانی است که شما تشخیص بدهید که چه بخشی از عکستان بیشتر جذاب است.

 

مسیر نگاه کردن سوژه


مسیري که ما در عکس دنبال می کنیم کاملاً بستگی به انتخاب عکاسی در ترکیب بندي دارد که چشمان ما را به مسیر درست
هدایت می کند. هرچه شما درك بهترین نسبت به نحوه نگاه کردن مخاطب به عکس پیدا کنید در آینده هم می توانید مطمئن
باشید که بیشترین تاثیر را میتوانید به مخاطب بگذارید.

اگر شما از فردي که نگاه آن در تصویر تاثیر زیادي دارد عکاسی کنید ناخودآگاه مخاطبتان به مسیر نگاه آن فرد نگاه می کند این
جزء غریزه هر فرد می باشد که اول به چشمان سوژه در عکس نگاه کند، اگر سوژه به خود مخاطب مستقیم نگاه کند، درگیري
بین چشم مخاطب و سوژه طولانی تر می شود و اکثر زمان نگاه کردن به کل عکس را در بر می گیرد، اما اگر نگاه سوژه به چیز
دیگري در کادر باشد ناخودآگاه مخاطب هم به آن نگاه می کند.

 

 

  عنوان نظر :
  نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
  نظر شما :
 
  کد امنیتی :
 
استفاده از این مقاله فقط با ذکر منبع پارس کانن مجاز است.
خرید دوربین |  قیمت دوربین |  نمایندگی کانن |  دوربین دیجیتال |  دوربین عکاسی

دوربین دیجیتال

© Copyright 2009-2012 by ParsCanon. All Rights Reserved.